กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูเปรมใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3/1
ครูเปรมใจ สุวรรณคีรี
ครูศศิธร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/2
ครูศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
ครูเสาวคนธ์ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5/2
ครูเสาวคนธ์ แก้วชาย
ครูพงศธร วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6/1
ครูพงศธร พรหมพิชัย
ครูนันทนา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูนันทนา ทองขำ
site traffic analytics