คณะผู้บริหาร
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นางสาวรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพงศธร พรหมพิชัย
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

site traffic analytics