homescontents
ที่รายการที่หนังสือ
1นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
ประชุมเครือข่าย อำเภอสะเดา
วันที่ 09 พ.ย. 66
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ศธ ๐๔๑๔๗.๑๕๗/ว ๔๗๙
2นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
สัมนาผู้บริการ ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ของนักศึกษาปฏบัติการสอน
วันที่ 09 พ.ย. 66
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3ครูพงศธร พรหมพิชัย
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
วันที่ 31 ส.ค. 65
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
4ครูทุกคน
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิ.ย. 65
ณ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
5ครูพงศธร พรหมพิชัย
สถานศึกษาปลอดภัย
วันที่ 10 ก.พ. 65
ณ โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
392
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)
site traffic analytics