คณะผู้บริหาร
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
นางสาวรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายพงศธร พรหมพิชัย
ครูชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


site traffic analytics