ช่วงชั้นที่ 1
นางนภัสสร วรกาญจนานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางอัจฉรา โลหะกิจไพบูลย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางณัฐฐิกา เทพสุริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
นางกรรณิกา ศรพรหม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วชาย
ครู
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ จันมุณี
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
นางสาวนูรอัยณี กูเดร์ดาเก็ง
ครู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
นางเปรมใจ สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


site traffic analytics