homescontents
ครูพิเศษ
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วชาย
ครู
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางเปรมใจ สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นางสาวรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ
ครูชำนาญการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นายอรรถวุฒิ อุมารี
ครู
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายพงศธร พรหมพิชัย
ครูชำนาญการ
ครูสนับสนุนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

site traffic analytics