คณะกรรมการสถานศึกษา
นางชชอร กุชากร
ชื่อ - สกุล : นางชชอร กุชากร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
พันตำรวจโทประสม เกื้อหนุน
ชื่อ - สกุล : พันตำรวจโทประสม เกื้อหนุน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาคนที่ 1
นางนพรัตน์ สารเสวต
ชื่อ - สกุล : นางนพรัตน์ สารเสวต
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาคนที่ 2
นายนิภาศ ฤกษ์พิสุทธิ์
ชื่อ - สกุล : นายนิภาศ ฤกษ์พิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
นายเอกรัฐ มิ่งเมือง
ชื่อ - สกุล : นายเอกรัฐ มิ่งเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
พ.ต.ท.กิรกร ลองพิชัย
ชื่อ - สกุล : พ.ต.ท.กิรกร ลองพิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิมล พลันสังเกต
ชื่อ - สกุล : นายพิมล พลันสังเกต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ร้อยตำรวจเอกหญิงนันทนา ลือขจร
ชื่อ - สกุล : ร้อยตำรวจเอกหญิงนันทนา ลือขจร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางอุบล ทองเสนอ
ชื่อ - สกุล : นางอุบล ทองเสนอ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนครู
นางรัชนี มากมี
ชื่อ - สกุล : นางรัชนี มากมี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายฉลอง ลาภศิวะกุล
ชื่อ - สกุล : นายฉลอง ลาภศิวะกุล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางจริยา ทองคำ
ชื่อ - สกุล : นางจริยา ทองคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ว่าที่ร้อยตรีสมชัย บุญสมสุข
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรีสมชัย บุญสมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
พระอภิสิทธิ์ อภิชาโต
ชื่อ - สกุล : พระอภิสิทธิ์ อภิชาโต
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
ชื่อ - สกุล : นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
site traffic analytics