พันธกิจ/เป้าประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 307 ครั้ง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

2. จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6. สถานศึกษามีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่นและอาเซียน

3. ผู้เรียนมีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

5. ครูมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับวิชาชีพ

6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

site traffic analytics