บุคลากรของโรงเรียน
นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอิงควัฒน์ เพชรขัน
ครูชำนาญการ
นางอุบล ทองเสนอ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฐฐิกา เทพสุริวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์ จงรักวงศ์
ครูชำนาญการ
นางกาญจนา รัตน์จำนงค์
ครูชำนาญการ

นางอัจฉรา โลหะกิจไพบูลย์
ครูชำนาญการ
นางสาวสิริณัฐฐา ปัญญาชนะกิจ
ครูชำนาญการ
นางวิสา พันธุ์รัตน์
ครูชำนาญการ

นางเปรมใจ สุวรรณคีรี
ครูชำนาญการ
นางสาวนันทนา ทองขำ
ครูชำนาญการ
นางสาวรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ
ครูชำนาญการ

นางวิลาวัณย์ เจริญลาภ
ครูชำนาญการ
นายพงศธร พรหมพิชัย
ครูชำนาญการ
นายอรรถวุฒิ อุมารี
ครู

นางสาวนูรอัยณี กูเดร์ดาเก็ง
ครู
นางสาวเสาวคนธ์ แก้วชาย
ครู
ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ จันมุณี
ครู

นางสาววรวรรณ ทิวาลัย
ครู
นางสาวปริณดา คงชู
ครูผู้ช่วย
นางนภัสสร วรกาญจนานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนพร ราชสีห์
ครูผู้ช่วย
นางสาวฮุซัยนา จาปัง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอารี เสมอนุ่น
ครูผู้ช่วย

นางกรรณิกา ศรพรหม
พนักงานราชการ
นางอรอนงค์ ขวัญจันทร์
พนักงานราชการ
นางอภาพรรณ เสลาฤทธิ์
พี่เลี้ยง

นายยอดชาย มุสิกพันธ์
นักการ

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 3 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 26 คน
รวม ทั้งหมด 29 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 11 คน
4. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 2 คน
5. ครูทั้งหมด 5 คน
6. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 5 คน
7. พนักงานราชการทั้งหมด 2 คน
8. พี่เลี้ยงทั้งหมด 1 คน
9. นักการทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 29 คน
site traffic analytics