วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 508 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองแงะ ฯ มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ชุมชนร่วมพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

site traffic analytics