homescontents
การเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูปริณดา วิชาภาษาไทย ป.6/1
ครูกานดา คงชู
ครูนภัสสร วิชาภาษาไทย ป.1/1
ครูนภัสสร วรกาญจนานนท์
ครูพุทธพร วิชาภาษาไทย ป.2/2
ครูอัจฉรา โลหะกิจไพบูลย์
ครูสิริณัฐฐา วิชาภาษาไทย ป.4/2
ครูสิริณัฐฐา ปัญญาชนะกิจ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูธนพร วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4/2
ครูธนพร ราชสีห์
ครูอรรถวุฒิ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6/2
ครูอรรถวุฒิ อุมารี
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูเปรมใจ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3/1
ครูเปรมใจ สุวรรณคีรี
ครูศศิธร วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4/2
ครูศศิธร วงศ์ศิลป์ไพศาล
ครูเสาวคนธ์ วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5/2
ครูเสาวคนธ์ แก้วชาย
ครูพงศธร วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6/1
ครูพงศธร พรหมพิชัย
ครูนันทนา วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ครูนันทนา ทองขำ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูวรวรรณ วิชาสังคมศึกษา ป.4/1
ครูวรวรรณ ทิวาลัย
ครูณัฐฐิกา วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.2/1
ครูณัฐฐิกา เทพสุริวงค์
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูกรรณิกา วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูกรรณิกา ศรพรหม
กลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูวิลาวัลย์ วิชาศิลปะ ป.1/1
ครูวิลาวัณย์ เจริญลาภ
ครูอรอนงค์ วิชานาฎศิลป์ ป.4/2
ครูอรอนงค์ ขวัญจันทร์
ครูกอบลาภ วิชาดนตรี ป.5/1
ครูกอบลาภ จันมุณี
การจัดการเรียนรู้รายวิชา ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน ชั้น ป.1 โดย คุณครูวิลาวัณย์ เจริญลาภ
ครูวิลาวัณย์ เจริญลาภ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูนูรอัยณี วิชาภาษาอังกฤษ ป.3/2
ครูนูรอัยณี กูเดร์ดาเก็ง
ครูรัตติกาล วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6/1
ครูรัตติกาล ตรีวัชรวรรณ
ปฐมวัย
ครูอุบล หน่วยบ้านแสนรัก อ.2/2
ครูอุบล ทองเสนอ
ครูอิงควัฒน์ อ3/1 เรื่อง สัตว์โลกน่ารัก
ครูอิงควัฒน์ เพชรขัน
ครูนงลักษณ์ อ. 2/1 เรื่อง กล้วย
ครูนงลักษณ์ จงรักวงศ์
ครูกาญจนา ชั้น อ.3/2
ครูกาญจนา รัตน์จำนงค์
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ครูวิสา วิชาการงานอาชีพ ป.6/2
ครูวิสา พันธุ์รัตน์
site traffic analytics