ประวัติโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 1361 ครั้ง

ประวัติสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 230  อนุสรณ์แด่ นายสุวิทย์  โอสถนุเคราะห์  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2475  คณะทายก หมู่ที่ 5 ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนและวัดพร้อมกันจากการนำของคณะบุคคล ประกอบด้วย

1.  จ.ส.ต. เอียด   อุไรรัตน์  

2.  หมื่นนันท์      อาภารักษ์  กำนันตำบลพังลา

3.  นายสุภักตร์    บุญโสภณ

4.  พระภิกษุปาน  (เป็นครูสอนนักเรียนคนแรก)

ต่อมา นายปิ่นโฮ่   วรพรรดิพิศาล  ศึกษาธิการอำเภอสะเดาได้จัดสร้างโรงเรียนใหม่เป็นเอกเทศ  โดยทิศเหนือ ยาว 165 เมตร ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ยาวด้านละ 108 เมตร คิดเป็นเนื้อที่   11 ไร่  55 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน มีอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อโรงเรียนในขณะนั้นคือ “โรงเรียนประชาบาลตำบลพังลา 4(เรือนประชาบาล)”  มีนายจวน   บุญอนันต์   เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2484  นายบันเทิง   เพชรมณี เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น นายชาติ  บุณยรัตน์พันธ์ นายอำเภอสะเดา และ นายวัน  อโณทิพย์ ศึกษาธิการอำเภอ ได้ร่วมกันหาเงินสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง ใช้เรียนเมื่อ วันที่ 26  มิถุนายน  2484 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)”

พ.ศ. 2519  นายทิม   หนูเพชร  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ. 2521  นายชื่น   แก่นทอง มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้ขอกำหนดตำแหน่งเป็น “ผู้อำนวยการโรงเรียน” โดยนายชื่น   แก่นทอง เป็นผู้อำนวยการ คนแรก เมื่อ วันที่ 15  สิงหาคม  2528

พ.ศ. 2528 นายอเนก   โรจนไพบูลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 230 ”  เพื่อเป็นอนุสรณ์ แด่ นายสุวิทย์  โอสถานุเคราะห์  เมื่อ วันที่  24  กุมพาพันธ์  2528

พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้น เด็กเล็ก จนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงได้เปลี่ยนเป็นชั้น อนุบาล

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) ที่ตั้ง  หมู่ที่  5  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  เปิดทำการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ตั้งแต่ ระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาล 1   จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่  6    มีนักเรียน จำนวน  523 คน มีคณะครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 32 คน โดยมี นายธงไชย  อนันตพรรค  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีนางชชอร กุชากร เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นลำดับ  ดังนี้

 1.  นายจวน      บุญอนันต์  ครูใหญ่  พ.ศ. 2475 - 2484
 2.  นายบันเทิง  เพชรมณี  ครูใหญ่  พ.ศ. 2586 – 2519
 3.  นายทิม     หนูเพชร  อาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2519 – 2521
 4.  นายชื่น       แก่นทอง  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2521 – 2528
 5.  นายคลาย      ชอบแต่ง  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2529 – 2530
 6.  นายอุดม      หนูประดิษฐ์  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2530 – 2536
 7.  นายสมคิด   สุพรรณชนะบุรี  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2536 – 2539
 8.  นายจรูญ      น้อยผา  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2539 – 2542
 9.  นายสอด       แสงแก้ว  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2542 – 2546
 10.  นายจรัญ    คงแก้ว  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2546 – 2549
 11.  ร้อยตรีจรัส   ศรีประพันธ์  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2549 – 2556
 12.  นายศุภวงศ์   แก่นทอง  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2556  - 2558
 13.  นายปราโมศ  อิสโร  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2559 - 2559
 14.  นายธงไชย    อนันตพรรค  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2559 - 2566
15.    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

 

site traffic analytics