homescontents
คำสั่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
2567
2566
2564
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริหารทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ตรวจแวร รักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 2567
สั่ง ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวและการศึกษาต่อ
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ปฏฺิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf
ถอนชื่อออกจากตำสั่ง.pdf
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งครูเวรจัดสอนแทน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงันคริสต์มาสและวันปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่าย้งิยค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งครูประจำชั้นและมอบหมายงาน-18-12-2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรรมการควบคุมการสอบธรรมประจำปี
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ตรวจเวร รักษาการณ์ ประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
แต่งตั้งข้อราชการครูและบุคลากรต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร)
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

site traffic analytics