homescontents
คำสั่งโรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
2567
2566
2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณธกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจัดจ้างประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งผู้ควบคุมและคณะกรรมการผู้ตรวจการประกอบอาหาร.pdf
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร.pdf
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน.pdf
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net, NT, RT.pdf
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ประจำปี 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566.pdf
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

site traffic analytics